ฝ่ายงานทะเบียนวัดผลโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ให้นักเรียนเข้าไปที่หน้า ดูผลการเรียน

ใส่เลขประจำตัวของนักเรียน 5 หลัก

รหัสผ่านใช้วันเดือนปีเกิดของนักเรียนเอง เช่น นักเรียนวันที่ 1 มกราคม 2558

นักเรียนต้องใส่ในช่องรหัสผ่านว่า 01/01/2558 ห้ามลืมเครื่อง / (ทับ)

ห้องทะเบียนและวัดผล เพื่อนำไปติดต่อกับครูผู้สอน

https://www.facebook.com/gpaprommanusorn หรือ ห้องทะเบียนวัดผล

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

free web page counter